Τίτλος Νόμου Επίπεδο Νομοθεσίας Πεδίο εφαρμογής Είδος νομοθεσίας Έτος
wdt_ID Τίτλος Νόμου Information Επίπεδο Νομοθεσίας Πεδίο εφαρμογής Είδος νομοθεσίας Έτος
1 ΟΔΗΓΊΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ More Information Ευρωπαϊκό Ενέργεια Οδηγία Ε.Ε. 2012
2 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ More Information Ευρωπαϊκό Ενέργεια Οδηγία Ε.Ε. 2009
3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ More Information Ευρωπαϊκό Ενέργεια Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 2013
4 ΟΔΗΓΙΑ 2009/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας More Information Ευρωπαϊκό Υποδομές και μεταφορές Οδηγία Ε.Ε. 2009
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013. Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (2014-2020) More Information Ευρωπαϊκό Δασικά οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα, Υδατοκαλλιέργειες, Αλιεία, Υδάτινοι Πόροι, Ενέργεια, Υγεία, Διαχείριση αποβλήτων Κανονισμός 2013
7 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης More Information Ευρωπαϊκό Ενέργεια Κανονισμός 2018
8 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. More Information Εθνικό Δομημένο περιβάλλον Νόμος 2017
9 Οδηγία 2014/94 / ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων More Information Ευρωπαϊκό Ενέργεια Οδηγία Ε.Ε. 2014
10 205/5000 Ενεργειακή επισήμανση (Οδηγία 2010/30 / ΕΕ και Κανονισμός 2017/1369 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα με την επισήμανση και τις τυποποιημένες πληροφορίες για τα προϊόντα) More Information Ευρωπαϊκό Ενέργεια Οδηγία Ε.Ε. 2010
11 Πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020 (περιλαμβάνει την οδηγία 2009/29 / ΕΚ, την οδηγία 2009/28 / ΕΚ, την οδηγία 2009/31 / ΕΚ και την απόφαση αριθ. 406/2009 / ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου · More Information Ευρωπαϊκό Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα, Ενέργεια, Υποδομές και μεταφορές, Δομημένο περιβάλλον, Διαχείριση αποβλήτων Νόμος 2009