Έχετε να προτείνετε ένα Έργο/Φορέα/Νόμο;

Η δημιουργία ενός αποθετηρίου καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί σημαντικό εργαλείο των αρμόδιων ή/και των ενδιαφερόμενων φορέων στην λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προσαρμογής ή μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Έχετε να προσθέσετε και εσείς ένα αξιοσημείωτο έργο ή φορέα; Συνεισφέρετε και εσείς στο ηλεκτρονικό αποθετήριο ανοικτών δεδομένων για την κλιματική αλλαγή. 

Έργο

Συμπληρώστε την φόρμα για ένα έργο καλής πρακτικής που αφορά την κλιματική αλλαγή αλλά και το περιβάλλον. Το έργο μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., Εθνικούς Πόρους ή Ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ενδιαφερόμενος Φορέας

Συμπληρώστε την φόρμα προσθέτοντας τα στοιχεία ενδιαφερόμενου φορέα για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να είναι Δημόσιος ή Ιδιωτικός, και να εμπίπτει σε τομείς όπως: εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, βιοποικιλότητα κ.ά..

Νόμος

Συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας για οποιοδήποτε επίπεδο νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον σε περιφερειακό, Εθνικό η Ευρωπαϊκό επίπεδο.