ΟΔΗΓΊΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Επίπεδο Νομοθεσίας : Εθνικό
Είδος νομοθεσίας : Νόμος

Πεδίο εφαρμογής : Δομημένο περιβάλλον
Έτος : 2017

Περίληψη Οδηγίας-Νόμου-Διατάγματος

περιλαμβάνει την περιγραφή των μηχανισμών και των μέσων ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος καθώς και τις υπηρεσίες ελέγχου δόμησης, τη διάρθρωση τους και τις αρμοδιόττηες τους