205/5000 Ενεργειακή επισήμανση (Οδηγία 2010/30 / ΕΕ και Κανονισμός 2017/1369

για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα με την επισήμανση και τις τυποποιημένες πληροφορίες για τα προϊόντα)

Επίπεδο Νομοθεσίας : Ευρωπαϊκό
Είδος νομοθεσίας : Οδηγία Ε.Ε.

Πεδίο εφαρμογής : Ενέργεια
Έτος : 2010

Περίληψη Οδηγίας-Νόμου-Διατάγματος

Η οδηγία 2010/30 / ΕΕ θεσπίζει ένα πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με τις πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας θα τεθούν υπόψη των τελικών χρηστών. Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης κανόνες για τη διάθεση στην αγορά / θέση σε λειτουργία ενός “προϊόντος που καταναλώνει ενέργεια (ΠΚΕ), θεσπίζοντας επίσης κανόνες για την εισαγωγή αυτών των προϊόντων.

Ο κανονισμός 2017/1369 της 4ης Ιουλίου 2017 καταργεί την οδηγία 2010/30 / ΕΕ και θέτει ένα πλαίσιο για την ενεργειακή σήμανση.