Πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020

(περιλαμβάνει την οδηγία 2009/29 / ΕΚ, την οδηγία 2009/28 / ΕΚ, την οδηγία 2009/31 / ΕΚ και την απόφαση αριθ. 406/2009 / ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ·

Επίπεδο Νομοθεσίας : Ευρωπαϊκό
Είδος νομοθεσίας : Νόμος

Πεδίο εφαρμογής : Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα, Ενέργεια, Υποδομές και μεταφορές, Δομημένο περιβάλλον, Διαχείριση αποβλήτων
Έτος : 2009

Περίληψη Οδηγίας-Νόμου-Διατάγματος

 

Το 2007, οι ηγέτες της ΕΕ υιοθέτησαν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της. Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δεσμευτική νομοθεσία για την εφαρμογή των στόχων 20-20-20. Αυτή η «δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια» έγινε νόμος το 2009. Ο πυρήνας της δέσμης περιλαμβάνει τέσσερα συμπληρωματικά νομοθετικά κείμενα