Οδηγία 2014/94 / ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Επίπεδο Νομοθεσίας : Ευρωπαϊκό
Είδος νομοθεσίας : Οδηγία Ε.Ε.

Πεδίο εφαρμογής : Ενέργεια
Έτος : 2014

Περίληψη Οδηγίας-Νόμου-Διατάγματος

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να μετριαστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατασκευή υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (ΥΦΑ και ΥΦΑ) και υδρογόνου, που θα υλοποιηθεί μέσω των εθνικών πλαισίων πολιτικής των κρατών μελών, όπως καθώς και κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τέτοιου είδους σημεία επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού, καθώς και απαιτήσεις πληροφόρησης χρηστών.