Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης

Επίπεδο Νομοθεσίας : Ευρωπαϊκό
Είδος νομοθεσίας : Κανονισμός

Πεδίο εφαρμογής : Ενέργεια

Περίληψη Οδηγίας-Νόμου-Διατάγματος

Σκοπός του είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή και των 5 διαστάσεων της στρατηγικής της Ενεργειακής Ένωσης με τρόπο συνεκτικό και συνεπή.
Υπό μια ευρύτερη έννοια, έχει επίσης ως σκοπό να διασφαλίσει την εκπλήρωση των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, ιδίως των επιδιώξεων του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
Καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 σχετικά με τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.