Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013. Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (2014-2020)

Επίπεδο Νομοθεσίας : Ευρωπαϊκό
Είδος νομοθεσίας : Κανονισμός

Πεδίο εφαρμογής : Δασικά οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα, Υδατοκαλλιέργειες, Αλιεία, Υδάτινοι Πόροι, Ενέργεια, Υγεία, Διαχείριση αποβλήτων
Έτος : 2013

Περίληψη Οδηγίας-Νόμου-Διατάγματος

Το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή (LIFE) για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 στόχο έχει να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών τής στρατηγικής«Ευρώπη 2020» , του 7ου προγράμματος δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον, και άλλων συναφών πρωτοβουλιών της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα θεσπίζει 2 υποπρογράμματα («Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα»). Προβλέπει επίσης ολοκληρωμένα έργα, τα οποία λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα, ξεκινώντας από περιφερειακό επίπεδο ή επίπεδο πολλών πόλεων. Στόχος των εν λόγω έργων είναι να υλοποιούν την περιβαλλοντική πολιτική και την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος μέσω της εφαρμογής σχεδίων και στρατηγικών με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ καθώς και της περαιτέρω ενσωμάτωσης των εν λόγω πολιτικών σε άλλους τομείς πολιτικής. Υπάρχει η πρόθεση χρησιμοποίησης συμπληρωματικών κεφαλαίων, ιδίως κεφαλαίων της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό.

Άλλα νέα στοιχεία είναι 2 καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για τη χρηματοδότηση έργων μέσω δανείων και επενδυτικών κεφαλαίων: το ΙΧΕΑ (Μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση) και ο ΜΧΦΚ (Χρηματοδοτικός μηχανισμός φυσικού κεφαλαίου), τα οποία συγχρηματοδοτούνται πιλοτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Συνολικά, τουλάχιστον το 81% των πόρων του LIFE διατίθενται σε έργα.